ចូលរួមទស្សនាផលិតផលឥដ្ឋស្រាល ភីខេ ដែលជាឥដ្ឋស្រាលដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានៅពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា ថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅ កោះពេជ្រ ភ្នំពេញ។

Let’s join together. Visit PK light block, the first light block in Cambodia, at Cambodia Construction Industry Expo 2017 on 30.Nov – 2.Dec – 2017 at Koh Pich, Phnom Penh, Cambodia.