P.K Block

P.K Block Website

P.K Block Website

P.K Block Website

P.K Block Website

ការ​ប្រៀប​ធៀបរវាងឥដ្ឋ​ស្រាល (P.K) និង ឥដ្ឋ​ក្រ​ហម

 

Light block

  • ធន់​កំ​ដៅ​ភ្លើង​ឆេះបាន ៤ម៉ោង
  • កាត់បន្ថយទំងន់ផ្ទុក​ទៅ​លើគ្រឹះសំណង់​ដែលមានទំងន់ ១m3 ស្មើនឹង ៦៥០Kg
  • ទំហំ​វែងជាង,ដំណរឥដ្ឋតិច,តំរូវការ​ប្រើប្រាស់ ម្សៅបៀក​អស់តិច និង មិនចាំ​បាច់ប្រើស៊ីម៉ង់ត៍បូក។ មានបន្ទប់ពិ​សោធ​ន៍​ត្រឹម​ត្រូវ ប្រើពេល​វេលាតិច​ បាន​ផលច្រើន។
  • ត្រូវបាន​ត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ ដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រខ្នាត​វិមា​ត្រ​មាន​ច្រើនតាមទំហំស្តង់ដារអន្តរជាតិ។

Red Brick

  • ធន់ក​ម្តៅ​ភ្លើង​ឆេះ តិចជាង២ម៉ោង
  • ប​ង្កើនទម្ងន់ផ្ទុក​ទៅ​លើ​គ្រឹះសំណង់​ដែលមានទំងន់ ១m3 ស្មើ​នឹង ១៨០០Kg។
  • ទំហំតូចជាង, ដំណរឥដ្ឋ​ច្រើន, មានអ៊ីសូឡង់តិច, តំរូវការស៊ីម៉ង់ត៍បូកអស់ច្រើនគ្មានបន្ទប់ពិ​សោធន៍,ប្រើ​ពេល​វេលា​យូរ បានផលតិច។
  • គ្មាន​ប្រព័ន្ធ​ត្រួតពិនិត្យ​ត្រឹម​ត្រូវខ្នាតវិមាត្រ 18 cm x 9 cm x 9 cm។

Our Partners

[print_responsive_slider_plus_lightbox]

Our Visitors

Flag Counter